โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2523 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ที่ดินในนิคมพัฒนาสร้างตนเองกิ่วลม เขต 1 จำนวน 39 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งตามเขตการปกครองเดิมของจ.ลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จ.ลำปาง
           ต่อมาในปี  พ.ศ. 2538 จ.ลำปาง ได้จัดตั้งตำบลนิคมพัฒนา โดยมีหมู่บ้านในนิคมสร้างตนเองกิ่วลมขึ้นกับตำบลใหม่นี้ สถานที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นเลขที่ 74 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จ.ลำปาง          
           และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเลขที่ 106
           พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนการสอนในระยะแรกนี้ ได้อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนจ.ลำปาง และเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารประกอบแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนสถานที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
           พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทระยะที่ 2 (ม.พ.ช.2) รุ่นที่ 4 พร้อมกับโรงเรียนให้ความสำคัญและจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
           พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพช.ส.) รุ่นที่ 1
           พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.)
           พ.ศ. 2536 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
           พ.ศ. 2537 โรงเรียนรับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพช.ส.) รุ่นที่ 3  กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาไทย ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในนิคมสร้างตนเองกิ่วลม เพิ่มอีก 30 ไร่ กับส่วนที่อนุญาตอยู่ให้ใช้อยู่เดิมเป็น 69 ไร่