โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
            โรงเรียนกิ่วลมวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 
 

ปรัชญาของโรงเรียน
 
            ลูกฟ้าขาว มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามัคคี มีพลานามัยสมบูรณ์  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ