โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1) โรงเรียนสร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2) โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
3) โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) สร้างภาวะผู้นำทุกระดับและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดี
5) สร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย
 

เป้าประสงค์

1) โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะตามศตวรรษที่ 21
3) การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
5) สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ