โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชกิ่วลม
   กิ่วลมวิทยา สถาบันเกรียงไกร            
เทิดเกียรติศักดิ์ศรีนิรันดร์          
   คุณธรรมน้อมนำล้ำหน้า                     
มีมานะพละสรรค์สร้างพลัง                  
   * สีฟ้า ขาวเด่นสดใส                      
สัญลักษณ์เราชาวกิ่วลมนี้                              
พวกเราพร้อมใจกันยึดมั่น
สร้างสรรค์เสริมส่งการศึกษา
กายและใจพร้อมวจีดีทุกอย่าง
เป็นความหวังสร้างสรรค์พัฒนา
เป็นที่รวมน้ำใจน้องพี่
สามัคคีกีฬาเก่งไม่เกรงใคร