โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนต้านทุจริต สพฐ.
แผนต้านทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 40
แผนต้านทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 39
แผนต้านทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 37
แผนต้านทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 46
แผนต้านทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 53
แผนต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 58
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 50
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.83 KB 15
มาตรฐานการศึกษาปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พนักงานราชการและลูกจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 4
ว9 PA แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 14
ว10PA แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 14
ว12 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาท 38ค.(2) 14
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 4
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.02 KB 14
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 5
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.89 KB 4
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.43 KB 14
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.15 KB 4
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.15 KB 14
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.58 KB 14
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 14
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 4
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 4
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 4
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 4
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 14
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 4
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.66 KB 14
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 14
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.73 KB 4
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 5
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 14
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 4
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.15 KB 15
การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาในช่วง covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.19 KB 15
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 5
อื่นๆ
รายชื่อศิษย์เก่ากิ่วลมวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 359.21 KB 6
คู่มือการบริหารฝ่ายทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.31 KB 6
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.2 KB 5
คู่มือฝ่ายบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.56 KB 6
คู่มือฝ่ายบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.45 KB 6
ปกคู่มือบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน PNG Image ขนาดไฟล์ 72.01 KB 5
ปกมาตรฐานการศึกษา2565 PNG Image ขนาดไฟล์ 258.25 KB 15