โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
คณะผู้บริหาร

นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายหัสรินทร์ ดอนดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา