โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ"
4 มีนาคม 2566 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำโดยนายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู คศ.1 และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ" พร้อมด้วยสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง และผู้เข้าอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท)
 
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,20:43   อ่าน 23 ครั้ง