โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
บุคลากรอื่น ๆ

นางสาวสุวพิชญ์ เดชาวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชบา แช่มสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุพจน์ องอาจ
นักการภารโรง

นางเทียม คำลือ
แม่บ้าน