โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิสา สุพันธ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรรณิการ์ กาจารี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุพรรณษา วงค์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1