โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย คลาดแคล้ว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ฉายรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์วิธาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา สุริยวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพัน ฤทธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ละออง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางทองเงิน มีชื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ