โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825-600
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฐชยา จักอะโน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0943185291
อีเมล์ : natchayajk48@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติรัตน์ คุณมี
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0970938757
อีเมล์ : kittirat4391@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิราลักษณ์ เครือวิเสน
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0649940957
อีเมล์ : ciralaksnkheruxwisen@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปราณปริยา วันกาล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0968299560
อีเมล์ : Pranpriya.9560@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรัญญา ละออง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0864664742
อีเมล์ : waranyalaong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กชกร วงศ์เติง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0971090676
อีเมล์ : Kotchakorn2w@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อมรรัตน์ นิลแนม
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0658976741
อีเมล์ : amonratnl097@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัชรียา จิรินทร์วงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 094-6461391
อีเมล์ : Patchareeya3031@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ บุญญัติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0926725320
อีเมล์ : rovyoo564@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นุชจรีภรณ์ แก้วจรัญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0624620474
อีเมล์ : x.eve.kjr@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล ต้องใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0655348038
อีเมล์ : peeraponl421@gmail.com